ای تو جان نوبهاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی!
ای تو شور آبشاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی!
آمدی چون ماه تازه، تیغ بر کف، خنده بر لب
آمدی ای عید قربان! خوش رسیدی، خوش رسیدی!

بوی عید می‌آید، عید قربان! یکی از پاک‌ترین و گرامی‌ترین اعیاد مسلمانان که نشان سرسپردگی و بندگی به درگاه خداوند است. عید تولد دوباره انسان از خاکستر خویش. عید رسیدن به قرب الهی و انسانی نو شدن. فرا رسیدن عید قربان مبارک باد

رضا سپهوند

عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه لرستان