کتب:

۱-عنوان کتاب: اثرات بیولوژیکی امواج رادیویی و میکروموج ها

مولفان : رضا سپهوند ، شهناز سپهوند

ناشر : انتشارات هم پا

نوبت چاپ : ۱۳۹۲

تیراژ : ۱۰۰۰ نسخه

شابک : ۴-۸۰-۵۲۱۰-۶۰۰-۹۷۸

 

۲- عنوان کتاب : نور هندسی

مولف : رضا سپهوند

ناشر : انتشارات عصمت قم ۸۲۵۳۴۹

نوبت چاپ : ۱۳۷۸

تیراژ : ۲۰۰۰

شابک :  X  – ۱۷-۶۹۶۳-۹۶۴

۳-عنوان کتاب : تابع گرین و کاربرد آن در فیزیک و مهندسی

مولف : رضا سپهوند ،مهدی قاسمی، ساره دادفر

ناشر : دانشگاه لرستان

نوبت چاپ : ۱۳۹۳

تیراژ : ۱۰۰۰

شابک : ۹-۱۰-۶۲۱۷-۶۰۰-۹۷۸

 

۴-عنوان کتاب : توابع مختلط و کاربرد آن ها در فیزیک و مهندسی

مولف : دکتر رضا سپهوند ، مریم مومنی فیلی

ناشر : نوپردازان

نوبت چاپ : ۱۳۹۳

تیراژ : ۱۰۰۰

شابک : ۰-۲۳۱-۹۷۵-۹۶۴-۹۷۸

 

************************************************************

 

اختراعات :